Zoek in 395 Vacatures voor financiële specialisten

Afdelingshoofd Concerncontrol - Gemeente Den Haag

Locatie: Den Haag
Salaris: € 7977 per maand maximaal
Dienstverband: Full-time

Wij zijn op zoek naar een

Afdelingshoofd Concerncontrol

En tevens Plaatsvervangend Concerncontroller

Gemeente Den Haag en de financiële functie

Den Haag is een unieke, veelvormige en internationale stad. Een mooie, groene stad aan zee. Alhoewel Den Haag niet de hoofdstad is, is het wel de residentie en fungeert het in veel opzichten als hoofdstad. Den Haag is de op twee na grootste gemeente van Nederland en heeft ruim 550.000 inwoners met 180 nationaliteiten. Werken voor Den Haag betekent samen met bijna 9.000 collega’s werken aan een stad waar iedereen prettig en veilig kan wonen, werken en verblijven. Waar alle inwoners van Den Haag dezelfde kansen hebben. De gemeentelijke organisatie telt 8 diensten die werken aan de realisatie van de ambities voor de stad. Zie ook: 

Versterking van de financiële functie

Om de ambities te kunnen realiseren is een goede organisatie en invulling van de financiële functie van vitaal belang. Vanuit helderheid in rollen, taken, bevoegdheden en samenhang, is een verdere professionalisering ingezet van de financiële processen, besturing en organisatie en in gedrag en cultuur. Ter versterking van de financiële functie is recent gekozen voor een meer herijkte organisatie in 2 directies, te weten  de Directie Financiën en Inkoop en de Directie Middelen en Control.

De Directie Middelen en Control

In aansluiting op deze herijking is ook gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe Directie Middelen en Control (DMC) binnen de Bestuursdienst. Deze nieuwe Directie staat voor het bevorderen van doelmatige besteding van de beschikbare middelen van de gemeente Den Haag. Vanuit de intentie om meer integraal te gaan werken, vraagt het sturen vanuit één concerngedachte in toenemende mate om zicht en sturing op inhoudelijke stedelijke opgaven. Ingezet wordt daarom op duidelijk financieel beleid en wordt gestreefd naar een planning & controlcyclus die eenvoudiger en transparanter is qua inhoud en proces. Deze en andere onderwerpen staan op de strategische agenda voor de komende periode: ontwikkelingen die de afgelopen periode al zijn ingezet en die landen binnen deze nieuwe Directie. Nu en in de toekomst blijft DMC samen optrekken met de Dienst Bedrijfsvoering en wordt verder uitgekristalliseerd hoe de financiële keten het meest krachtig opereert.

De DMC wordt gevormd door 3 afdelingen: de afdeling Concerncontrol, de afdeling Financieel Beleid en de afdeling Treasury & Verbonden Partijen. De afdelingshoofden hiervan rapporteren aan de directeur van de DMC, die tevens concerncontroller van de gemeente Den Haag is.

De afdeling Concerncontrol

De afdeling Concerncontrol gaat over de (bestuurlijke) planning & controlcyclus en is verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

  • regie en coördinatie van en sturing op de concernbrede planning & controlcyclus;
  • uitvoeren van voorvisie (financiële toets) voor collegestukken;
  • adviseren wethouder/college van B&W;
  • adviseren Algemeen Directeur gemeente Den Haag en gemeentelijk management team over doelmatige besteding van middelen.

De afdeling wordt gevormd door controllers en adviseurs regievoering verdeeld over twee teams. Beide teams hebben momenteel een coördinator met p-verantwoordelijkheid. In totaal bestaat de afdeling uit 15 fte, waar in een prettige onderlinge sfeer wordt gewerkt door inhoudelijk goede en betrokken professionals.

Gezocht

De functie van afdelingshoofd Concerncontrol is nog vacant. Gezocht wordt daarom nu naar een afdelingshoofd Concerncontrol en tevens plaatsvervangend concerncontroller, die meebouwt aan de verdere ontwikkeling van een moderne afdeling Concerncontrol en daarmee aan een DMC met gezag en meerwaarde.

De functie en de opgave

Als Afdelingshoofd Concerncontrol speel je een belangrijke rol in de financieel-economische processen van de gemeente Den Haag. Samen met je collega’s van de DMC adviseer en ondersteun je zowel het college als het Gemeentelijk Managementteam (GMT) bij hun financieel-economische vraagstukken en bij het beleids- en beheersproces. Je geeft integraal leiding aan de afdeling Concerncontrol en bent tevens plaatsvervangend concerncontroller van de gemeente. Je maakt samen met de twee andere afdelingshoofden deel uit van het MT DMC.

In de functie van afdelingshoofd Concerncontrol ben je de adviseur van het college, het GMT en de Algemeen Directeur Den Haag (ADDH). Het GMT werkt met een ontwikkelagenda die gericht is op het meer vanuit één gezamenlijke koers te handelen. Hierdoor is er behoefte aan het versterken van de concernsturing.

De toegevoegde waarde van de afdeling Concerncontrol en de DMC als geheel is een proactieve advisering aan het GMT en het college over de financieel-economische situatie van de gemeente, ook in relatie tot de partners. Hierbij hoort het adequaat inzicht geven in de financiële positie van de gemeente gegeven de impact van de maatschappelijke ontwikkelingen in Den Haag. Op deze wijze worden bestuur en organisatie zo ondersteund, dat zij onderbouwd keuzes kunnen maken, deze kunnen volgen en zich hierover kunnen verantwoorden.

De opgave voor de volgende fase is om nu verder te ontwikkelen naar een moderne afdeling Concerncontrol die vanuit een integrale blik een meer adviserende, richtinggevende en sturende rol vervult.

Dit vraagt van de afdeling een meer inhoudelijk gesprekspartner te zijn voor de diensten met kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en specifieke beleidsterreinen. Van het nieuwe afdelingshoofd wordt gevraagd het team bij deze ontwikkelopgave te begeleiden tot het zijn van een volwaardig sparringpartner die met een overstijgende blik naar de begroting kijkt en integraal adviseert richting zowel de ambtelijke organisatie als het bestuur. Je stimuleert hiervoor een professionele attitude, persoonlijk leiderschap en individuele ontwikkeling. Je zorgt ervoor dat de juiste profielen in het team vertegenwoordigd zijn, het team goed geëquipeerd is en een soepel samenwerkend geheel vormt. Je stimuleert een proactieve houding en leeft zelf voor door actief verbindingen te leggen in de organisatie. Hiermee breng je ook je medewerkers en je afdeling in positie. Je schetst het perspectief, leeft voor en geeft handvatten en kijkt met een positieve blik vooruit. Je hebt hiervoor eerder een vergelijkbare ontwikkeling gerealiseerd of helpen realiseren en bent daardoor in staat anderen te gidsen, coachen én spiegelen.

Daarnaast heb je ook een nadrukkelijke rol bij een soepele totstandkoming van de p&c cyclus en draag je bij aan de verdere uitkristallisering van een goede rolverdeling en samenwerking in de nieuwe structuur. Daarbij stuur je ook op de gewenste verbetering, vernieuwing en innovatie van proces en inhoud. Je zoekt hiervoor de verbinding en samenwerking zowel in de organisatie als met externe partijen. Je initieert, organiseert, durft richting te kiezen en keuzes te maken en beweegt je met enige flair en communicatieve souplesse in een groot krachtenveld. Je weet je standpunten helder en effectief over het voetlicht te brengen. Je bent stevig, tegelijkertijd tactvol en verbindend. Je hebt ervaring in grotere politiek-bestuurlijke organisaties en blijft rustig in de dynamiek en het krachtenveld.

Daarnaast ben je als afdelingshoofd ook direct betrokken bij een aantal grote en complexe dossiers en ondersteun je hierbij in een heldere verhouding je medewerkers en de concerncontroller richting bestuur.

Als afdelingshoofd Concerncontrol ben je tevens plaatsvervangend concerncontroller. Je vervangt in voorkomende gevallen de directeur DMC in zijn rol als concerncontroller. Dit vereist een overstijgende en strategische blik op de gemeentefinanciën.

DMC is een nieuwe directie en deze functie van afdelingshoofd is nog niet eerder ingevuld. Een prachtige functie voor die kandidaat die het interessant vindt om een nieuwe functie vorm te geven en mee te bouwen aan een DMC van betekenis in de 3e grootste gemeente van Nederland!

Door het MT wordt uitgekeken naar een strategisch sparringpartner die met gelijkgestemde energie samen de opgave wil aangaan om de nieuwe DMC goed en stevig te positioneren.

Samenvattend wordt gezocht naar iemand die aantoonbare kennis heeft van gemeentelijke financiën en concerncontrol. Je hebt voldoende kennis van de inhoud om met ‘body’ gesprekspartner te zijn voor je stakeholders. Je hebt ervaring in grotere en complexe organisaties en bent politiek-bestuurlijk en organisatiesensitief. Je hebt een visie op een moderne afdeling control en de wijze waarop je als afdeling stevig te positioneren in de organisatie. Je hebt eerder te maken gehad met het begeleiden van mensen bij een vergelijkbare ontwikkelopgave, of in ieder geval begrijp je de geschetste ontwikkelrichting. Je hebt visie, een strategische blik, bent een stevig sparringpartner en hebt tact en sociale en communicatieve souplesse. Je bent een prettig mens om mee samen te werken.

Functie-eisen en competenties

  • WO werk- en denkniveau, het liefst in een relevante richting zoals economie, bedrijfskunde of bestuurskunde;
  • Aantoonbare kennis van gemeentelijke financiën en concerncontrol;
  • Bredere ervaring in het vakgebied (functie en organisaties);
  • Aantoonbare ervaring in een grote(re) en complexe politieke organisatie;
  • Aantoonbare ervaring in het leiding geven en het (door)ontwikkelen van teams en medewerkers in een (grotere) publieke organisatie.

(Overige) persoonskenmerken: strategische blik, politiek-bestuurlijke en organisatiesensitiviteit, gevoel voor humor, kunnen relativeren, proactief, sturend en richting gevend, stevige persoonlijkheid, flair, positieve blik en toekomstgericht, goede sociale en communicatieve souplesse, verbindend, samenwerkend.

Nadrukkelijk worden óók talenten met groeipotentie uitgenodigd te reageren.

Wat biedt Den Haag

Gemeente Den Haag biedt je de unieke kans om in de functie van afdelingshoofd Concerncontrol en plaatsvervangend concerncontroller mee te bouwen aan het DNA van de afdeling Concerncontrol en de DMC.

De functie is ingedeeld in schaal 15. Dit betekent een salaris van maximaal € 7.977,-   bruto per maand, gebaseerd op een volledige (36-urige) werkweek. Aanvullend daarop is er het Individueel Keuze Budget, dat 17,05% van het bruto salaris bedraagt. Het IKB is een bundeling van het vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. Het IKB kan vrij worden ingezet voor het kopen van extra verlof, extra inkomen door uitbetaling, lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het Stadhuis, etc. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Meer over de arbeidsvoorwaarden: www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden

Den Haag is actief gericht op de (persoonlijke) ontwikkeling van haar medewerkers. Dat betekent naast de mogelijkheden vanuit lerend werken ook deelname aan trainingen, opleidingen, congresbezoeken, etc. Medewerkers worden gestimuleerd om ook zelf de verantwoordelijkheid te nemen om vanuit persoonlijke kwaliteiten optimaal te functioneren (persoonlijke leiderschap).

De procedure

De gemeente Den Haag wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kun je tot en met vrijdag 29 juli sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503.

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij de gemeente Den Haag vinden plaats op donderdag 15 september. Een eventueel vervolggesprek op dinsdag 20 of op woensdag 21 september. Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Locatie: Den Haag

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Gemeente Den Haag werkt voor het vervullen van deze vacature nauw samen met Merwede Executive Search.

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Afdelingshoofd Concerncontrol bij Gemeente Den Haag in Den Haag inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacature geplaatst op

07 juli 2022
Direct Solliciteren

Meer informatie:

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503.

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature